Velkommen til generalforsamling 2023
- bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer

Velkommen til Agapes generalforsamling 2023. Generalforsamlingen løber af stablen på Diakonhøjskolen Lyseng Allé 15H, 8270 Højbjerg, klokken 9.30-10.45 den 11. november 2023. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen, der har betalt kontingent inden for det afsluttede regnskabsår. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer. Se nederst på siden.

Efter generalforsamlingen begynder Agapes årlige inspirationsdag.

Dagsorden til generalforsamling 2023

1) Valg af ordstyrer og referent
2) Beretninger for arbejdet i det forløbne år
a) Bestyrelsens beretning v/formanden
b) Arbejdsberetning v/landslederen
3) Økonomiberetning v/ kasserer
a) Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet 2022/23
b) Fremlæggelse af budget 2023/24
c) Fastsættelse af medlemsbidrag
4) Drøftelse af beretninger
5) Valg til:
a) Bestyrelsen
b) Suppleanter
5) Valg/godkendelse af revisor
Forslag: RSM (tidl. Brandt Revision)
6) Indkomne forslag
a) Vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen.
b) Kontingentjustering foreslået af bestyrelsen.
7) Eventuelt

Husk at kandidatforslag samt forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest en måned inden generalforsamlingen – altså den 11. oktober 2023.

Bestyrelsesvalg 2023

Opdatering efter den 11. oktober 2023:

  • Gitte Wengel, jurist i Blå Kors, stiller op til Agapes bestyrelse på generalforsamlingen den 11. november. Forslaget er kommet bestyrelsesformanden i hænde rettidigt jf. vedtægterne.
  • Christian Bjerre, tidl. generalsekretær i Blå Kors, stiller op til Agapes bestyrelse på generalforsamlingen den 11. november. Forslaget er kommet bestyrelsesformanden i hænde rettidigt jf. vedtægterne.

Fra den nuværende bestyrelse er der fem medlemmer på valg. Tre modtager genvalg.

  • Formand Heine Holmgaard
  • Kasserer Arne Aalbæk – på valg, modtager ikke genvalg
  • Sekretær Rebekka Due Carlsen
  • Steen Møller Laursen – på valg, modtager genvalg
  • Lennart Reckweg Svenstrup
  • Anika Follmann Sørensen – på valg, modtager ikke genvalg
  • Henrik Engholm Feldtmose – på valg, modtager genvalg
  • Rikke Mejlgaard – på valg, modtager ikke genvalg

Forslag til vedtægtsændring (varslet den 11. september 2023):

Bestyrelsen foreslår følgende ændring i Agapes vedtægter § 11, stk.3:
”Ved opløsning er den siddende bestyrelse forpligtet til at overdrage foreningens aktiver til en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almengørende eller på anden måde almennyttigt formål, og som udfører lignende diakonalt arbejde, som beskrevet i formålsparagraffen.”

Begrundelse for bestyrelsens forslag om en ændring i vedtægterne:
Ændrer vi ikke vores vedtægter, så opfylder Agape ikke betingelserne for at være godkendt efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3. Det kan få den konsekvens, at Agape mister retten til at modtage fradragsberettigede gaver. Det skal nødvendigvis fremgå af vedtægterne, at overskuddet ved opløsning skal gå til en anden forening, fond, stiftelse, institution m.v. eller religiøst samfund, som er hjemmehørende her i
landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almengørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Logikken for dette krav i ligningsloven er, at hvis gaver skal kunne gives skattefrit til en organisation, så er det vigtigt, at gaverne kommer borgere i et EU/EØS land til gode, da man jo ellers kan snyde SKAT ved at give gaver til en godkendt forening, som så opløses og overfører gaverne til nogen i et land udenfor EU eller til en privat person. Derfor er både geografien og det, at det er en forening, fond, institution osv., vigtigt at få tilføjet.