Guide: Hvem skal handle hvordan og hvornår
ved mistanke eller viden om
overgreb?

Her er en handlingsplan, som kan anvendes i tilfælde af mistanke eller viden om seksuelt overgreb i menigheden/fællesskabet.

Har jeres menighed/kirkeligt fællesskab en handlingsplan, er det den, der fortæller jer, hvad I skal gøre.

Har menigheden/fællesskabet ikke en handlingsplan, er her en handlingsplan, I kan anvende. Planen er udarbejdet af Agape med inspiration fra Frikirkenets retningslinjer og handleplan, som I kan finde her.

Overordnet gælder det:

 • Ved konkret viden om seksuelle krænkelser eller andre forhold, der er i direkte modstrid med gældende lovgivning, skal de sociale myndigheder og involveres.
 • Ved enhver mistanke eller viden om krænkelse af børn og unge i menigheden eller fællesskabet, er I forpligtet til at stoppe krænkelsen og underrette de sociale myndigheder

1. Hvad skal gøres?

Hvad der skal gøres, afhænger af, om du har mistanke eller konkret viden. Nedenstående skema viser de forskellige handlinger.

Agape anbefaler, at I involverer en ekstern rådgiver/supervisor, som kan hjælpe og guide jer i processen. Kontakt Agape, som kan guide jer videre.

Kontakt til politi, sociale myndigheder og nærmeste leder:

Ved anmeldelse til politi, underretning til sociale myndigheder og kontakt til nærmeste leder, kan du tage udgangspunkt i disse spørgsmål til at beskrive din viden eller mistanke så konkret som muligt.

 • Hvad har du set/hørt?
 • Hvor har du din viden fra?
 • Hvornår? Hvor henne?
 • Hvad har du mistanke om?
 • Hvordan er din mistanke opstået – hvad har du set, hørt, oplevet som giver dig din mistanke?

Afklar med politiet, de sociale myndigheder eller din nærmeste leder, hvem der må tales med om hvad. (Fx med offer, krænker, resten af børne-unge-gruppen og deres forældre)

Vær opmærksom på, at forældre ikke må kontaktes hvis krænkeren er forældre/omsorgsperson for barnet/den unge. I det tilfælde skal I kontakte de sociale myndigheder og/eller politiet direkte. Det er så dem, der vurderer og beslutter, hvem der gør hvad og hvornår.

2. Handleplanen: Hvem skal gøre hvad?

Her følger anvisninger på, hvem der skal handle.

Ved konkret viden om seksuelt overgreb på et barn/en ung, skal politiet kontaktes straks.

I øvrige situationer kan følgende anvisninger følges:

 • Hvis du er medarbejder: Tal med lederen af den gruppe, hvor du er medarbejder.
 • Hvis du er leder af børne- og ungdomsarbejde: Tag kontakt til din nærmeste leder. Det kan være lederen eller landslederen af foreningsarbejdet. Det kan også være præsten eller måske formanden for fællesskabet/menighedsrådet.
 • Hvis du er øverste leder af børne- og ungdomsforeningen, har du måske allerede nogle retningslinjer for, hvad du skal gøre i sådanne situationer. Hvis du har det, så er det et godt tidspunkt nu at tjekke op på de retningslinjer.
 • Hvis du er præst eller anden øverste leder i menigheden, er det dit ansvar at handle på den mistanke eller viden, som din medarbejder deler med dig. Måske har I allerede et sæt retningslinjer, som du kan finde hjælp og vejledning i. Agape anbefaler, at præsten i menigheden/lederen af fællesskabet kontakter supervisor/ekstern rådgiver.

Ved konkret viden skal relevante myndigheder involveres.
Følgende skal afklares i forhold til, hvem der gør hvad:

 • Hvem kontakter og underretter politi og sociale myndigheder?
 • Hvem kontakter forældrene (OBS: Forældrene må ikke kontaktes hvis krænker er forældre/omsorgsperson for barnet/den unge.)
 • Hvem kontakter offeret?
 • Hvem kontakter krænkeren?
 • Hvem kontakter resten af børne-unge-gruppen og resten af forældregruppen?
 • Eventuelt andre? Den øvrige menighed? Pressen?

Obs! Hvis den, der har krænket, er ansat i menigheden/fællesskabet, så vær også opmærksom på almindelige ansættelsesretlige regler.

3. Hvornår skal det gøres?

Herunder følger retningslinjer for, hvornår der skal handles.
Dette skal der handles på med det samme:

 • Ved både mistanke og konkret viden skal der handles straks, enten ved kontakt til nærmeste leder eller politiet.
 • Hvis nærmeste leder ikke svarer via telefon, så kontakt lederens leder/ekstern rådgiver.
 • Barnet/den unge og deres forældre kontaktes, hvis mistanken ikke er rettet mod dem.
 • Ved konkret viden om seksuelle krænkelser eller andre kriminelle handlinger mod børn og unge, skal de sociale myndigheder kontaktes straks, eventuelt næste dag i åbningstiden.

Vær opmærksom på, at der er situationer, hvor I ikke må kontakte forældrene. Det gælder, hvis (den formodede) kræn­ker er forælder eller på anden måde nærmeste familie/omsorgsperson i forhold til barnet.  I det tilfælde skal I kontakte de sociale myndigheder og/eller politiet direkte. Det er så dem, der vur­derer og beslutter, hvem der gør hvad og hvornår.
Dette kan vente til i morgen eller senere på ugen, men det skal gøres snart:

 • Afklare barnet/den unge og forældres behov for yderligere samtale og eventuel professionel hjælp. Hvis for eksempel de sociale myndigheder er involveret, vil de som udgangspunkt også tage den samtale med familien.
 • Afklar med ekstern rådgiver, hvilken hjælp der ydes til den, der har begået krænkelsen. Er sagen anmeldt til politiet, afklares med dem, hvornår der tales med vedkommende og om hvad.
 • Ved konkret viden er det som hovedregel politi/sociale myndigheder, der har første kontakt til vedkommende.

Det skal I gøre senere, om nogle uger eller senest efter tre måneder:

 • Følge op med barnet/den unge og familien om eventuelt fortsat behov for hjælp. Evaluere og eventuelt justere eller formulere en handlingsplan
 • Hav en kontaktliste med dem, der skal kontaktes både internt i menigheden og hos for eksempel de sociale myndigheder og menighedens eksterne rådgiver/supervisor/konsulent. Opdatér den hvert halve/hele år.

4. Håndtering af pressen?

Journalister er opmærksomme på, hvad der sker i deres lokale område. Derfor kan der opstå en situation, hvor I skal håndtere et telefonopkald eller anden kontakt fra pressen. Hvad gør I så?

Vi anbefaler, at I på forhånd har aftalt, hvem der kan udtale sig til pressen. Har I ikke dette klarlagt, kan følgende retningslinjer anvendes:

I første omgang svarer I, at I ikke kan kommentere på en eventuel sag.

Ledelsen indkalder til møde og aftaler, hvem der kan udtale sig. Det kan eventuelt også være, at I er medlem af et større kirkefællesskab, hvor I kan hente hjælp til håndtering af pressen og henvise til en kontaktperson her.

Her har vi samlet en liste med en række gode råd til dig, der har ansvar for pressen.

5. Samtale med forældrene, offeret og krænkeren

Hvis der er foretaget anmeldelse til politi eller underretning til sociale myndigheder aftales det med dem, hvad og hvor meget der skal tales med forældre, offer og krænker.

Hvis forældre eller omsorgsgiver til barnet/den unge er krænker er det politiet/de sociale myndigheder der skal kontakte forældre/omsorgsperson. Vær sikker på at der er en tydelig aftale med politi/sociale myndigheder, hvem der kontakter forældre/omsorgsgiver.

Ved samtalen:

 • Beskriv hvad du ved så overordnet og konkret som muligt. Vær opmærksom på, hvad du må fortælle og hvad du må spørge ind til i forhold til politiets efterforskning.
 • Beskriv hvilke tiltag der er gjort for at beskytte offeret og få anmeldt sagen.
 • Beskriv hvad der kommer til at ske fremadrettet og hvordan der vil blive sørget for hjælp til den part i sagen, som der tales med.
 • Vær opmærksom og lyttende uden at spørge ind, noter gerne hvad der bliver sagt.
 • Aftal med hver part i sagen, hvad der forventes at vedkomne nu gør.

Se også:

Alle har underretningspligt

Hvornår har du underretningspligt? Og hvad skal du gøre? Læs mere om reglerne her. I lovgivningen skelnes mellem den almindelige...

Guides til forebyggelse af overgreb, Overgreb

Gode råd til den presseansvarlige

Hvordan håndterer du pressen i tilfælde af mistanke om overgreb i menigheden/fællesskabet? Her har vi samlet en liste med en...

Guides til forebyggelse af overgreb, Overgreb